Dit is een hoofdstuk van het basisrechtenboekje voor de stad Utrecht. Klik hier om het hele basisrechtenboekje als pdf te downloaden.

OPVANG

Ik heb geen verblijfsvergunning en geen geld, waar kan ik naartoe?
Als je geen verblijfsvergunning hebt, heb je meestal weinig geld en is het moeilijk om te overleven. In sommige situaties is het mogelijk om opvang te krijgen. Die situaties staan hieronder vermeld.

Opvang in een AsielzoekersCentrum
Dit is mogelijk voor asielzoekers tijdens de asielprocedure.
Het is ook mogelijk voor mensen die 'uitstel van vertrek op medische gronden' (artikel 64) hebben gekregen. Uitstel van vertrek moet je aanvragen bij de IND. De IND geeft 'uitstel van vertrek' als je niet kunt reizen, of als er sprake is van een 'medische noodsituatie' zodat ernstig letsel dreigt binnen 3 maanden nadat je bent teruggekeerd. 'Uitstel van vertrek' krijgen in elk geval zwangere vrouwen vanaf 6 weken voor de uitgetelde datum. Ook vreemdelingen met TBC krijgen 'uitstel van vertrek'. Nadat de IND heeft besloten over dit 'uitstel van vertrek' kun je de COA vragen om opvang in het AZC.

Opvang in de GezinsLocatie
De GezinsLocatie (GLO) is een bijzonder asielzoekerscentrum. Hier kun je alleen naartoe als je eigenlijk het asielzoekerscentrum moet verlaten, en kinderen hebt. Het Comité van Sociale Rechten en het Haagse Gerechtshof hebben besloten dat kinderen niet op straat gezet mogen worden. Daarom worden deze kinderen met hun ouders naar de GezinsLocaties gebracht.

WMO: vrouwenopvang
De vrouwenopvang moet vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk of sexueel geweld helpen. Ook vrouwen zonder verblijfsvergunning. De vrouwenopvang krijgt de opvangkosten vergoed als de vrouw een verblijfsvergunning aanvraagt als slachtoffer van huiselijk geweld of als slachtoffer van mensenhandel.

WMO: opvang in de daklozenopvang en de crisisopvang
De gemeente is verantwoordelijk voor de daklozenopvang in de eigen gemeente. In de meeste gemeenten weigert de daklozenopvang mensen zonder verblijfsvergunning. In sommige gevallen is het toch mogelijk om opvang in de crisisopvang of de daklozenopvang te krijgen, maar je moet er wel over procederen. Je hebt een kans om deze procedures te winnen als je hoort tot de groep 'kwetsbare personen'.

Noodopvang
De gemeente Utrecht biedt noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die een band met Utrecht hebben en waarvoor nog een kansrijke procedure loopt of die bezig zijn met terugkeer.

ALGEMENE ADRESSEN

Stichting LOS, adressen noodopvangen
Kanaalstraat 243
3531 CJ  Utrecht
tel: 030 - 2990222
www.stichtinglos.nl

UTRECHTSE ADRESSEN

Nachtopvang Daklozen van Tussenvoorziening
De nachtopvang staat niet vanzelfsprekend open voor mensen zonder verblijfsvergunning. Na de eerste aanmelding wordt binnen een paar dagen een intakegesprek gevoerd, waarbij wordt gekeken of mensen zelfredzaam zijn. Hierbij speelt binding met de regio Utrecht een rol en ook de hardheidsclausule (of er sprake is van medische problematiek/ schrijnende omstandigheden). Na dit gesprek wordt een bindende beslissing over toegang tot de nachtopvang uitgebracht door de bindingscommissie van GG&GD Utrecht.

NoiZ
Dagelijks telefonisch aanmelden tussen 13:00 uur en 14.00 uur. U komt dan op de slaperslijst te staan. U kunt zich tussen 20:00 uur en 21:00 uur bij de deur melden.
Geopend van 20:00 uur tot 10:00 uur, in het weekend tot 11:00 uur.
Een overnachting bij de NoiZ kost € 2.80 per nacht, een warme maaltijd kost € 1.80 (tarief 2012). Met een garantstelling kun je gratis slapen in de NoiZ.
Keulsekade 37, 3531 JX Utrecht
tel: 030-251 72 80

Sleep-inn ‘t Snurkhuis
Telefonisch reserveren tussen 10:30 uur en 11.00 uur, melden tussen 19.45 uur en 21.00 uur. Open van 19.45 uur en 10.00 uur. Mannen mogen maximaal 19 nachten en vrouwen 24 nachten per maand verblijven. Een overnachting inclusief ontbijt kost €4,00 (tarief 2012).
Met een garantstelling kun je gratis slapen in de Sleep-inn.
Jansveld 51, 3512 BE Utrecht
tel: 030 - 231 53 26

Crisisopvang
De Tussenvoorziening biedt ook crisisopvang aan dakloze mannen, vrouwen en (eenouder)gezinnen. De aanmelding vindt centraal plaats.
Centraal telefoonnummer: 030 272 44 54

Nachtopvang Centrum Vaartserijn
Opvang voor dak- en thuisloze mannen vanaf 18 jaar. Voorwaarde: document waaruit identiteit blijkt.
Opvang is in principe voor 1 nacht, daarna is toestemming van de gemeente nodig, en dat is voor ongedocumenteerden niet gebruikelijk
Reserveren iedere dag telefonisch tussen 10:00 - 12:00 uur. Tel 030-2891204.
Cliënten die hebben gereserveerd dienen zich tussen 16:00 uur en 17:00 uur te melden. Om 24:00 uur sluiten de deuren.  Om 09:00 uur ’s ochtends dient men het passantenverblijf te verlaten.
Vaartserijnstraat 51, Utrecht

Leger des Heils
In beperkte mate en in geval van schrijnende omstandigheden kan een beroep op het Leger des Heils worden gedaan voor kortstondige zorg aan mensen zonder verblijfsvergunning.
Verpleegafdeling Meerzorg Leger des Heils is een kleinschalige verpleegafdeling voor zieke dak- en thuislozen. De afdeling Meerzorg heeft een capaciteit van veertien plaatsen en richt zich met name op kortdurende opname. De afdeling Meerzorg werkt nauw samen met Verkeerd Verbonden (outreachende zorg) en verpleeghuis De Blinkert in Baarn.
Nieuwegracht 92, 3512 LX Utrecht
tel: 030 - 230 60 37
Laagdrempelige 24-uursopvang: Kortdurend verblijf (tot zes maanden) voor acuut daklozen. De Laagdrempelige 24-uurs opvang biedt plaats aan 36 cliënten.
Oudwijkerveldstraat 120, 3581 JP  Utrecht
tel: 030 - 251 36 04

Moviera, aanpak huiselijk geweld
Steunpunt Huiselijk Geweld stad en regio Utrecht (ASHG)
tel: 0900 - 126 26 26
e-mail: shg-utrecht@moviera.nl 
www.moviera.nl

of
Voor Aanmelding, hulp en advies
tel: 030 - 259 98 14 (24 uur per dag)
e-mail: aanmeldingenadvies@moviera.nl

Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel verloopt via Comensha:
tel: 033 - 4481186

OMDUW
Omduw is de Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep die zich vooral bekommert om mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen. Het gaat daarbij vooral, maar niet alleen, om dak- en thuislozen, inclusief ongedocumenteerden. Omduw is een zelfstandige stichting die o.a. ondersteund wordt door 20 kerken uit de stad Utrecht..
Voor de doelgroep houden we wekelijks spreekuur op vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur inhet parochiehuis aan de Nieuwe Gracht 61. Daarnaast hebben we nog 2 maal per maand een afsprakenspreekuur.
Ons correspondentieadres is Goedestraat 123, 3572 RS Utrecht.

Stichting Noodopvang Dakloze Vluchtelingen Utrecht (SNDVU)
Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers uit de stad Utrecht, die bezig zijn met een kansrijke procedure of met terugkeer. Opvang na beoordeling door INLIA-Groningen.
Palestrinastraat 1b, 3533 EH  Utrecht
tel: 030 – 2933378
e-mail: info@sndvu.nl
www.sndvu.nl/

Fanga Musow
Opvang vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning die niet in de gewone vrouwenopvang terecht kunnen.
Binnenkort start Fanga Musow een project voor opvang van migranten zonder verblijfsvergunnning die niet eerder asiel vroegen. Die opvang zal ook voor gezinnen en kwetsbare mannen openstaan. Dan zal ook het kantooradres wijzigen.
p/a STIL: Laan v Nieuw Guinea 143, Utrecht
tel: 030 – 2715483
e-mail: info@fangamusow.nl
www.fangamusow.nl

Huize Agnes
Opvang vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning die niet in de gewone vrouwenopvang terecht kunnen.
tel: 030 – 2732283
e-mail: info@agnesvanleeuwenberch.nl
www.agnesvanleeuwenberch.nl